Fakta matsvinn

Vad är matsvinn?

Man skiljer på onödigt matavfall (matsvinn) och oundvikligt matavfall. Matsvinn är livsmedel som slängs men som hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Till exempel gammalt bröd som har hårdnat, matrester från tallriken, gamla frukter och grönsaker. Oundvikligt matavfall uppkommer i matlagningen eller tillverkningen; t.ex. kaffesump, äggskal, ben och fruktkärnor1.

3 snabba – matsvinn i världen

  • Varje år kastar vi 1,3 miljoner ton mat. Det representerar ca. 1/3 av all mat som produceras i världen. En tredjedel av all mat som produceras hamnar alltså aldrig i någons mage2.
  • 45% av alla frukter och grönsaker som produceras kastas bort3.
  • Om matsvinnet vore ett land, skulle det vara det tredje största utsläppslandet (efter USA och Kina!)4.

3 snabba – matsvinn i Sverige

  • Vi kastar över 1,3 miljoner ton matavfall per år i soporna. Det motsvara ca. 129 kg matavfall per person.
  • Det är hushållen som kastar mest mat. En barnfamilj kan spara mellan 3000-6000 kr genom att minska sitt matsvinn5.
  • 224 000 ton mat kastas varje år i avloppet. Det motsvarar ca. 26 kg per person6.

Varför är matsvinn inte hållbart?

Ekonomi

Matsvinn och matavfall kostar ca. US$ 680 miljarder per år i utvecklade länder och kostar US$ 310 miljarder i utvecklingsländer7 – ett otroligt slöseri på pengar!

Sociala

Att många saknar tillgång på mat beror inte på matbrist – utan orsakerna är att det brister i distributionssystem, matvaruhantering och logistik8. Om vi lyckades rädda ¼ av maten skulle det kunna mätta 870 miljoner människor som idag svälter9.

Miljö

Matsvinn är mat som har producerats helt i onödan och den har en enorm miljöpåverkan. Här nedan presenteras några exempel på hur den påverkar den globala miljön.

Klimatet

Om matsvinnet skulle representera ett land skulle det landet vara det tredje största landet i världen att producera växthusgasutsläpp, efter USA och Kina.

Avskogning

När skogar skövlas för att ge plats åt ny jordbruksmark, är det ett hot mot den biologiska mångfalden och även för klimatet.

Markanvändning

Jordbruksmark som motsvarar en landyta större än Kina eller Kanada används för att producera mat som aldrig hamnar i någons mage.

Vattenanvändning

Mycket färskvatten krävs för att odla maten som vi kastar bort, hela 250 kubikkilometer vatten slösar vi varje år. T.ex. krävs det 149 liter vatten för att producera kaffebönor till en kopp kaffe.

Övergödning

Övergödning är ett stort miljöproblem som beror på läckage av de gödande ämnena kväve och fosfor från jordbruksmarken.

De globala målen

Det här är de Globala målen, de är 17 till antal och syftet är att fram till år 2030 för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. 193 länder världen över har formulerat och antagit de Globala målen.

Under det globala hållbarhetsmålet om ansvarsfull konsumtion ligger ett delmål, SDG 12.3. Målet innebär att man mellan år 2015 och år 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna (på gårdsnivå) efter skörd10.

Ni kan inte göra allt med ni kan göra något! Låt er verksamhet bidra till FN:s globala utvecklingsmål genom att lova att även ni innan år 2030 ska halvera er verksamhets matsvinn. Kommunicera ert mål och även er handlingsplan.

5 Naturvårdsverket, ”Handledning till presentationen: minska matsvinnet!
8 Naturvårdsverket, ”Handledning till presentationen: minska matsvinnet!